SAS Data Files for
Design and Analysis of Experiments,
by Angela Dean, Dan Voss, and Danel Draguljic
Springer-Verlag, New York, Inc. (2017)
   
 
A abrasive.wear.sas
acid.copper.sas
air.freshener.sas
air.rifle.sas
air.velocity.sas 
alcohol.sas 
ammunition.sas
anatase.sas
antifungal.sas
B balloon.sas
banana.sas
battery.sas
bean.soaking.sas
beef.sas
bicycle.sas
biscuit.sas 
bleach.sas
buttermilk.sas
C caffeine.sas
candle.sas
catalyst.sas
catalytic.reaction.sas 
chemical.sas
cigarette.sas
clean.wool.sas
coating.sas
coil.sas
colorfastness.sas
cotton.spinning.sas
D dairy.cow.sas 
DCIS.sas
decon.alpha.sas
decon.beta1.sas
decon.beta2.sas
dessert.sas
detergent.sas
drill.advance.sas
drug.sas
dye.sas
E effervescent.sas
exercise.bicycle.sas 
F fabric.stain.sas
field.sas
field2.sas
film.viscosity.sas
fishing.line.sas
flour.sas
flour.early.sas
flour.production.sas
fractionation.sas
G golf.ball.sas
golf.driver.sas
H handwheel.sas
heart.lung.pump.sas
I ice.cream.sas 
ice.melting.sas
inclinometer.sas
injection.molding.sas
ink.sas
insole.cushion.sas
L lactic.acid.sas
length.perception.sas
light.bulb.sas
lithium.sas
load.carrying.sas
M machine.head.sas
mangold.sas
mangold3.sas
margarine.sas
MCFS71.sas
MCFS71time.sas
MCFS71x4.sas
meat.cooking.sas
memory.sas
memory.recall.sas 
mung.bean.sas
N nail.varnish.sas
neuron.sas
O oats.sas
oats2.sas
operator.sas
P pah.sas
paint.sas
paint.followup.sas
paper.towel.absorbancy.sas
paper.towel.strength.sas 
peas.sas
penicillin.sas
plasma.sas 
popcorn.microwave.sas
projectile.sas
Q quantity.perception.sas
R rail.weld.sas
reaction.time.sas
red.blood.cell.sas
refinery.sas
resin.impurity.sas
resin.moisture.sas
respiratory.exchange.ratio.sas
resting.metabolic.rate.sas
rocket.sas
rust.sas
S sludge.sas
soap.sas
soup.sas
spaghetti.sauce.sas
spectrometer.sas
steel.bar.sas
step.sas
sugar.beet.sas
sugar.beet3.sas
survival.sas
systolic.blood.pressure.sas
T temperature.sas
tool.coating.sas
trout.sas
U UAV.sas
UAV2SACT.sas
UAV3.sas
UAV3ADT.sas
V vaccine.sas
video.game.sas
viscosity.sas
voltage.sas
W wafer.sas
water.boiling.sas
water.heating.sas
weathering.sas
weight.lifting.sas
weld.strength.sas
welding.sas
wildflower.sas
Y yeast.sas
Z zinc.plating.sas
   
 
Please send any comments to Dan Voss.